Hållbarhetsrapportering i bilindustrin
: en kvalitativ studie av SDG-rapporteringens utveckling

 • Sejla Gicic
 • Ariana Kelmendi

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Corporate Social Responsibility är ett gemensamt koncept som idag fokuserar på hur organisationer förväntas gå utöver ekonomiska resultat och samklang. Företag väljer att frivilligt tillämpa FN:s Sustainable Development Goals för att upprätthålla hållbarhetsrapporter för att framstå som mer legitima och använda hållbarhetsrapporter som konkurrensfördel. Syftet med studien är att jämföra hållarhetsrapportering av SDG i Volkswagen, Volvo och Peugeot samt jämföra utvecklingen av rapporteringen mellan respektive bilföretag under perioden 2014–2017. För att jämföra SDG-rapporteringen mellan och inom företagen genomfördes en textanalys som sedan kvantifierades. Den teoretiska referensramen utgår från hållbarhetsrapportering, frivillig SDG tillämpning och relevanta teorier. Empirin består av data från textanalysen. Utifrån den insamlade empirin jämfördes utvecklingen som skett mellan år 2014 och 2017. Uppsatsen mynnar ut i en slutsats där företag inom samma bransch tenderar att bli mer likartade för att uppnå legitimitet, vilket kan leda till ett greenwashing-beteende där företag skapar hållbara uttalanden utan verkliga ingripanden. Studien är en grund för fortsatt forskning kring fenomenet greenwashing i bilindustrin och dess SDG-rapportering.

  Tilldelningsdatum2019-dec.-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCaroline Pontopiddan (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • corporate social responsibility
  • sustainable development goals
  • hållbarhetsrapportering
  • greenwashing
  • legitimitet

  Citera det här

  '