Hållbarhetsredovisning
: årsredovisningslagens påverkan

  • Oscar Leo
  • Daniel Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Den nya regleringen medför att cirka 1600 svenska bolag ska upprätta en hållbarhetsrapport från och med räkenskapsåret 2017 med bland annat krav på sitt hållbarhetsarbete kring frågor som miljö, social, personal, mänskliga rättigheter och korruption. Syftet med studien är att undersöka och förklara hur införandet av hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen påverkat företags hållbarhetsredovisning. För att undersöka eventuella skillnader genomfördes innehållsanalyser av företags års- och hållbarhetsrapporter. Denna innehållsanalys kvantifierades sedan utifrån en checklista. Den teoretiska referensramen är uppbyggd kring fenomenet hållbarhetsredovisning och relevanta redovisningsteorier. Empirin består av data från innehållsanalysen av företags års- och hållbarhetsrapporter. Utifrån den insamlade empirin analyseras de förändringar som skett mellan åren de inte fanns någon reglering och efter införandet av hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen. Tidigare studier tyder på att företag uteslutit negativ information för att skapa en mer positiv bild av företaget. Efter införandet av regleringen redovisar företag i allt större grad aspekter som kan tolkas som negativa. 

Tilldelningsdatum2018-sep.-10
OriginalspråkSvenska
HandledareHeléne Tjärnemo (Handledare) & Marina Jogmark (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

Nyckelord

  • hållbarhetsredovisning
  • hållbarhetsrapport
  • årsredovisningslagen

Citera det här

'