Hållbarhetsredovisning
: hur påverkar styrelsens demografiska karaktärsdrag omfattningen av företagets hållbarhetsredovisning?

 • Andreas Herrstedt
 • Erika Svantesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Inledning: I dagens samhälle arbetar företag i en ständigt föränderlig miljö, där rapporteringen kring icke finansiella upplysningar blir allt viktigare. Rapporteringen benämns som hållbarhetsredovisning och är i dagsläget frivillig att upprätta. Tidigare forskning har studerat sambandet mellan börsnoterade företags styrelse och deras hållbarhetsredovisning. Vår studie behandlar en annan institutionell miljö, mindre företag. De demografiska karaktärsdrag som studeras är; kön, ålder, etnisk mångfald och styrelsens storlek. Syfte: Studiens syfte är att förklara hur styrelsens demografiska karaktärsdrag påverkar omfattningen av företagets hållbarhetsredovisning i icke börsnoterade företag i Sverige, som omfattas av kommande lagstiftning. Metod: Studien har en deduktiv ansats där teorier om företagets styrelse och hållbarhetsredovisning har använts för att härleda hypoteser. Det empiriska materialet har inhämtats från Retriever Business och företagens egna hemsidor. För att kunna mäta omfattningen av hållbarhetsredovisningen har frekvensen av framtagna nyckelord mätts. Resultat: Resultatet i studien har visat att styrelsens demografiska karaktärsdrag, i viss utsträckning, påverkar mindre företags hållbarhetsredovisning. Kön visade sig ha en positiv inverkan på omfattningen av hållbarhetsredovisningen, medan en hög åldersvariation i styrelsen hade en negativ inverkan. Slutsats och bidrag: Slutsatsen blev att de demografiska karaktärsdragen, kön och ålder, hade störst inverkan på omfattningen av mindre företags hållbarhetsredovisning. En ökad diversitet, gällande kön i styrelsen, bidrar till en mer omfattande hållbarhetsredovisning. Det kunde även dras en slutsats om att en mer åldershomogen styrelse upprättar en mer omfattande hållbarhetsredovisning. Studien har bidragit med kunskap kring att styrelsens demografiska karaktärsdrag även påverkar omfattningen av mindre företags hållbarhetsredovisning.

  Tilldelningsdatum2016-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEva Gustavsson (Handledare) & Sven-Olof Yrjö Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • hållbarhetsredovisning
  • bolagsstyrning
  • styrelsesammansättning
  • legitimitetsteori och csr-rapportering

  Citera det här

  '