Hög personalomsättning inom Big Four
: En kvalitativ studie om varför personal väljer att sluta

 • Emilia Nilsson
 • Frida Vadström

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Revisionsbranschen är en bransch med hög personalomsättning. Den höga personalomsättningen ses som ett generellt problem eftersom ett minskat antal revisorer påverkar bland annat revisionskvaliteten och de revisionspliktiga aktiebolagen. Syftet med den här studien var att undersöka varför personal som arbetar inom Big Four väljer att sluta samt att öka förståelsen för vad som bidrar till den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen. Utifrån tidigare forskning har framför allt fyra forskningsgap identifierats som den här studien avsåg att fylla. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes för att kunna uppnå syftet med den här studien. Respondenterna delades in i två olika perspektiv, vilka var tidigare anställda och personal på HR-avdelning. Respondenternas svar jämfördes dels med varandra, dels med tidigare forskning. Den tidigare forskningen innefattade två centrala teorier, vilka var expectancy theory och social exchange theory. Utifrån jämförelserna kunde fyra slutsatser dras. Den första slutsatsen var att familjesituationen spelade en större roll än vad tidigare forskning hade kommit fram till. Den andra slutsatsen var att lönen spelade en stor roll för respondenterna i deras beslut att lämna. Den tredje slutsatsen var att viljan att testa något nytt var en bidragande faktor till beslutet att lämna enligt båda perspektiven. Den fjärde slutsatsen var att de två olika perspektiven skiljde sig gällande familjesituationen och att arbeta på kvällen. Slutligen har den här studien bidragit med att öka förståelsen för vad som bidrar till att personal som arbetar inom Big Four väljer att sluta och vad som bidrar till hög personalomsättning inom revisionsbranschen.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareElias Bengtsson (Handledare), Caroline Pontoppidan (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Personalomsättning
 • Revisionsbranschen
 • Big Four
 • HR-avdelning
 • Tidigare anställda

Citera det här

'