Hög stress, låg självkänsla och psykisk ohälsa, samt begränsad coping bland vuxna personer med autismspektrumtillstånd

  • Charlotta Lindberg

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Psykisk ohälsa, som ångest och depression, är vanligt inom autismspektrumtillstånd (AST). Syftet i studien var att undersöka effekten av stress, självkänsla och copingstrategier på den psykiska ohälsan. Stickprovet bestod av 123 vuxna personer med AST och en kontrollgrupp utan diagnoser (n= 115). Enligt oberoende t-test hade personer inom AST statistiskt signifikant högre grad av både ångest och depression. Båda grupperna hade förhöjda nivåer på ångest. AST-gruppen hade även förhöjd nivå på depression. Socialventilering var emellertid en skyddsfaktor för utveckling av depression i båda grupperna. AST-gruppen hade statistiskt signifikant lägre självkänsla och högre grad av upplevd stress än kontrollgruppen. AST-gruppen hade en sämre förmåga till problemlösande coping och positiv omtolkning. AST-gruppen hade även statistiskt signifikant högre grad av affektiv hantering och förnekande. 

Tilldelningsdatum2019-jan.-31
OriginalspråkSvenska
HandledareLilly Augustine (Handledare) & Peter Jönsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

Nyckelord

  • stress
  • coping
  • självkänsla
  • depression
  • ångest
  • autismspektrumtillstånd

Citera det här

'