Högläsning
: en kvalitativ studie om lärares didaktiska val före, under och efter högläsning

 • Naseba Sabah
 • Natalija Lakotic

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka vilka didaktiska val lärare i årskurs 1–3 gör före,
under, och efter högläsning. Studie utgår i sin helhet från det sociokulturella perspektivet som
teoretisk utgångspunkt, samtidigt som den även kopplas till Langers teori om
föreställningsvärldar och begreppet literacy. Genom semistrukturerade intervjuer och direkta
observationer som metodologiskt verktyg genomfördes en omfattande kvalitativ studie hos
fyra lärare. Semistrukturerade intervjuer tillämpades hos samtliga fyra lärare, medan direkta
observationer endast genomfördes hos två av dessa. Genom resultaten har vi förvärvat
insikter gällande planering och genomförande av högläsningstillfällen hos de fyra lärarna.
Resultaten indikerar att lärarna tar ett rad didaktiska beslut både före, under och efter själva
läsaktiviteter. Bland de didaktiska besluten ingår selektionen av bokval inför högläsning och
implementeringen av boksamtal för en gemensam förståelse. Av vårt resultat framgår dock att
lärarna prioriterar distinkta aktiviteter som boksamtal i form av frågor, ordförklaringar och
diskussioner i samband med högläsningen. Detta kan förklaras av bristen på tydliga riktlinjer i läroplanen där inga specificerade krav för högläsning framkommer. Bland de lärare som
ingår i vår undersökning är det hälften som integrerar strukturerade efteraktiviteter.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareYair Sapir (Handledare), Joachim Liedtke (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • Högläsning
 • den proximala utvecklingszoner
 • scaffolding
 • literacy
 • litterära föreställningar
 • didaktik

Citera det här

'