Högläsning och barns språkutveckling
: Med perspektiv på pedagogens roll och miljön

 • Caroline Svensson
 • Hanna Gadd Svensson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

I denna kvalitativa studie kommer högläsningen beskrivas utifrån pedagogens roll, sociala interaktioner och miljön. Syftet med studien är att belysa högläsningens betydelse i barns språkutveckling. Semistrukturerade intervjuer har utförts, där öppna frågor har ställts för att ta reda på hur förskollärare tänker kring hur högläsningen kan bidra till att gynna barnens utveckling. Det sociokulturella perspektivet kommer att lyftas utifrån den insamlade empirin där social interaktion har en övergripande betydelse för barns språkutveckling. Respondenterna i studien är legitimerade förskollärare som belyser olika sätt för att främja, utmana och stimulera barns språkutveckling i förskolan. Förskollärarna belyser vikten av att skapa relationer, meningsfulla samtal och bygga upp en rik miljö som inspirerar barnen till högläsning. De olika faktorerna förskollärarna belyser som viktiga i högläsning är planering, barns proximala utvecklingszon, artefakter, den proximala miljön, sociala interaktioner, fantasi och kreativitet, där resultatet visar att pedagogens roll återkommer i alla dessa ovannämnda faktorer. Sammanfattningsvis handlar detta om att det är pedagogen som skapar dessa viktiga sociala möten.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareCamilla Forsberg (Handledare) & Christoffer Dahl (Handledare)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • högläsning
 • språkutveckling
 • pedagogens roll
 • miljö
 • social interaktion
 • sociokulturellt perspektiv

Citera det här

'