Högläsningens betydelse för barns språkutveckling i förskolan

 • Sandra Tedemyr
 • Martina Svensson

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare resonerar kring högläsning och boksamtal i förskolan samt deras tankar kring läsmiljöns uppbyggnad för att den ska bli språkligt utvecklande. I denna kvalitativa studie har fem förskollärare intervjuats och tre förskolors läsmiljöer har observerats för att samla in data till studien. Det insamlade datamaterialet har transkriberats och kategoriserats för att sedan analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vår studie visar att förskollärare förstår vikten av användandet av högläsning och boksamtal för barns språkutveckling, men att de stora barngrupperna ofta gör att språkutvecklingens syfte försvinner. Förskollärarna hävdar också att högläsningen borde prioriteras mer i verksamheten vilket vi genom denna studie vill fortsätta att inspirera till.

Tilldelningsdatum2020-dec.-09
OriginalspråkSvenska
HandledareJonas Asklund (Handledare) & Christoffer Dahl (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)
 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • högläsning
 • boksamtal
 • språkutveckling
 • läsmiljö
 • förskola

Citera det här

'