Högläsningens tillgänglighet för barn i språklig sårbarhet i förskolan
: ur ett speciallärarperspektiv

  • Anna Persson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka om högläsningen är tillgänglig för barn i språklig sårbarhet och om specialpedagogen är delaktig i att skapa stödstrukturer och anpassningar för att göra högläsningen tillgänglig och utvecklande. Den språkliga sårbarheten är avgränsad till att gälla barn med språkstörning och barn med svenska som andraspråk. Metod: Det här är en kvalitativ studie och semistrukturerade intervjuer har valts som metod. I den kommun där studien är genomförd arbetar inga speciallärare i förskolan och därför intervjuades specialpedagoger. Även förskollärare intervjuades för att få svar på forskningsfrågorna och alla respondenternas svar kategoriserades i teman utifrån studiens syfte. Resultat: Resultatet av studien visar på att högläsningen inte sker i den omfattning som är gynnsamt för att utveckla läsintresse och ordförråd. De flesta anpassningar som görs för att högläsningen ska vara tillgänglig sker utifrån barnens ålder och inte utifrån deras språkliga förmågor. Specialpedagogen i förskolan har varit delaktig i olika språkprojekt men inte specifikt arbetat med stödstrukturer och anpassningar för att högläsningen ska bli tillgänglig för barn i språklig sårbarhet. Det empiriska materialet har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Utifrån studiens forskningsfrågor kan följande slutsatser konstateras: Förskolan har ett stort arbete framför sig med att organisera för mer högläsning och tillgänglig högläsning för alla barn. En speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling kan bidra med att stärka de proaktiva insatserna med riktade anpassningar och stödstrukturer och därigenom verka för språkfrämjande högläsning.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnnika Bondesson (Handledare), Sofia Lindberg (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • anpassningar
  • högläsning
  • ordförråd
  • språklig sårbarhet
  • stödstrukturer

Citera det här

'