Högstadieelevers upplevelse av sex- och samlevnadsundervisning
: en intervjustudie

 • Alina Ejder
 • Sanna Karlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En god sex- och samlevnadsundervisning i skolan är central för att ha möjlighet att utveckla en god hälsa, vilken dock enligt tidigare forskning har visats vara av bristande kvalitet. Syftet med studien är att undersöka högstadieelevers upplevelse av sex- och samlevnadsundervisningen på deras skola, med fokus på pedagog ledda lektioner. Studiens metod var en kvalitativ intervjustudie, där sex högstadieelever intervjuades individuellt. Resultatet visade att eleverna upplevde att undervisningens innehåll inte tillgodosåg deras behov fullt ut, då det lades för stort fokus på risker och faktabaserad kunskap. Det som eleverna ville veta mer om var sådant som kunde kopplas till samlevnad samt gjorde eleverna mer delaktiga i undervisningen, vilket de i stort upplevde att de inte var. Eleverna värdesatte undervisning som relaterade till deras vardag och verklighet. Internet framkom vara den främsta informationskällan för att skaffa kunskaper om sex och samlevnad och beskrevs som den källa som i första hand användes. Eleverna menade även att relationer var betydelsefullt i lärande om sex och samlevnad. Studiens slutsatser tryckte på att eleverna ska vara centrerade och i fokus i undervisningen, för att tillgodose deras behov av kunskaper samt delaktighet. Då internet visades vara den främsta kunskapskällan av sex och samlevnad, bör skolan använda sig av elevernas vana av internet i undervisningen. Det finns även anledning för skolan att ha relationer i åtanke, mellan såväl pedagoger och elever som eleverna i klassen.

  Tilldelningsdatum2016-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBo Nilsson (Handledare) & Atika Khalaf (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • sex och samlevnad
  • undervisning
  • ungdomar
  • sexuell hälsa
  • upplevelse
  • internet
  • relationer

  Citera det här

  '