Hör oss!
: Gymnasieelevers attityder till lärmiljön, utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv

  • Malin Bengtsson
  • Pernilla Friberg Jönsson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Syftet med studien är att undersöka gymnasieskolans lärmiljöer och hur gymnasieelever uppfattar sin lärmiljö. Likaså lyfter studien fram hur specialpedagoger resonerar om gymnasieelevers attityder ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Studien använder ett systemteoretiskt perspektiv för att synliggöra hur organisering och samverkan mellan elever, specialpedagoger och andra professioner kan utveckla lärmiljön. Studiens metodval har varit triangulering genom observationer, enkäter och intervjuer. Observationerna har genomförts på två gymnasieskolor, ett klassrum på respektive skola. Enkäterna har besvarats av 116 gymnasieelever. Fyra gymnasieelever har deltagit i de semistrukturerade intervjuerna och intervjuats parvis. För att tolka gymnasieelevers attityder utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv har därefter fyra enskilda semistrukturerade intervjuer genomförts med specialpedagoger. Data från observationsscheman har analyserats systematiskt för att synliggöra mönster. Texterna från enkätsvaren och transkriberat material från intervjuerna har analyserats utifrån en innehållsanalys. Studiens resultat har svårt att kopplas till forskning då det synliggörs en kunskapslucka i nationell – och internationell forskning att belysa gymnasieelevers attityder till sin lärmiljö. I resultatet beskrivs att specialpedagoger kan fungera som en länk i skolans organisering där gymnasieelevers attityder lyfts utifrån deras syn på studiero, lärmiljö, samverkan och relation. Likaså visar resultatet hur specialpedagoger resonerar kring gymnasieelevernas delaktighet av utformandet av lärmiljön utifrån ett relationellt förhållningssätt. Vidare analyseras resultatet utifrån systemteorin med hjälp av begreppen variation, medvetenhet och system. Analysen synliggör att organisationers kompetens att bedriva utvecklingsarbete utifrån gymnasieelevers attityder varierar beroende på hur medvetna organisationers professioner är om hur organisationens olika system påverkar varandra i en social kontext. Studien erbjuder specialpedagoger och andra professioner en möjlighet att medvetandegöra gymnasieelevers attityder till lärmiljön, vilket skulle kunna leda till en utveckling och samverkan mellan gymnasieskolans yrkesprofessioner och elever.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGit Turunen (Handledare), Tina Kullenberg (Bedömande lärare) & Jonas Aspelin (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • lärmiljö
  • gymnasieelever
  • gymnasieskola
  • specialpedagog
  • systemteori

Citera det här

'