"Hallå 2000-talet!"
: En enkätstudie om heteronormativitet i grundskolans sex- och samlevnadsundervisning idag

 • Linnea Nilsson
 • Ebba Holmberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien handlar om heteronormativitet i grundskolans sex- och samlevnadsundervisning. Heteronormativitet är antagandet om att det enda rätta och normala är att vara heterosexuell. Normer finns överallt i olika kulturer och grupper, heteronormen är en ledande och övergripande norm i vårt samhälle. I skolan kan svårigheter uppstå för de elever som på något sätt avviker från heteronormen. Svenska lärarutbildningar berör ämnet sex och samlevnad i mycket begränsad utsträckning vilket kan medföra att lärare inte har den kunskap som krävs för att undervisa i ämnet. Syftet med studien var att undersöka hur niondeklassare uppfattar att heteronormen behandlas i sex- och samlevnadsundervisningen. För att ta reda på elevernas egna uppfattningar och åsikter kring undervisningen konstruerades en enkät som besvarades utav 194 elever i årskurs nio vid fyra olika grundskolor i Skåne. Resultatet visar att de elever som har fått vara delaktiga i upplägget av sex- och samlevnadsundervisningen i större utsträckning har lärt sig något nytt/betydande och fått mer information om deras rättigheter och skyldigheter rörande sexualitet. Det framkommer även att undervisningen har ett patogent och preventivt fokus och lägger mycket vikt vid könssjukdomar och preventivmedel. Fokus ligger till stor del på sex, och samlevnadsdelen hamnar i skymundan. Eleverna uttrycker i egna ord att lärarna verkar tycka att ämnet är genant och att undervisningen fokuserar på saker som eleverna redan vet. De uttrycker även att de skulle vilja ha mer undervisning om sexuella läggningar. Slutsatser som kan dras av studien är att det finns en antydan till att skolans sex- och samlevnadsundervisning är heteronormativ och utgår i hög grad från det heterosexuella samhället. Ofta berörs andra sexuella läggningar än heterosexuell som problemfrågor.

  Tilldelningsdatum2012-apr.-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGöran Ejlertsson (Handledare), Bo Nilsson (Handledare), Ingemar Andersson (Examinator) & Bengt Selghed (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • heteronormativitet
  • sex- och samlevnadsundervisning
  • normer
  • genus
  • queer
  • pedagogik

  Citera det här

  '