Hållbarhetsnyheters påverkan på börsbolag beroende på storlek
: en kvantitativ studie om hur ESG-nyheter påverkar avkastningen för svenska bolag listade på Large- och Mid cap

 • Martin Vibreg
 • Jakob Björk

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Efter att lagen gällande hur upprättandet av en separat hållbarhetsrapportering infördes år 2016, av den svenska regeringen, har hållbarhet blivit en allt viktigare del ur bolagens verksamhet. Vidare har intresset för hållbarhet fått en bredare samsyn inom finanssektorn, där målet är att nå en hållbar utveckling för landet genom att styra mot investeringar som är hållbara på sikt.

  Studiens syfte är att analysera hur marknaden reagerar vid offentliggörandet av hållbarhetsnyheter och om det föreligger en skillnad beroende på bolagets storlek.

  För att undersöka marknadsreaktionen har en eventstudie genomförts med utgångspunkt ur publicering av hållbarhetsnyheter mellan åren 2010–2020. Vidare har multipla regressioner tillämpats för att kunna urskilja signifikanta skillnader och besvara studiens hypoteser och slutligen forskningsfrågan.

  Resultatet för studiens hypotesprövningar visar att det inte föreligger några signifikanta skillnader i marknadsreaktion gällande hur svenska bolag, listade på Large- och Mid cap, påverkas vid publicering av hållbarhetsnyheter. Slutsatsen av analysen väcker därmed frågan om hållbarhetsnyheter har en påverkan på ett bolags aktieavkastning, eller om intressenter i stället värderar andra faktorer som exempelvis värdemaximering.

  Begränsningar för studien grundar sig delvis i de få antal nyheter som har studerats. En annan begränsadande faktor ur ett storleksperspektiv är att studien har bortsett från Small cap. En rekommendation för vidare forskning är därmed att ha ett större urval av nyheter samt inkludera Small Cap för att få ett helhetsperspektiv av den svenska börsmarknaden.

  Tilldelningsdatum2020-juni-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEmil Numminen (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • esg
  • hållbarhet
  • abnormal avkastning
  • large cap
  • mid cap
  • eventstudie
  • aktieägarperspektivet

  Citera det här

  '