Har BMI betydelse i skolan?
: En studie om samband mellan övervikt/fetma och skolupplevelser hos elvaåringar.

 • Paulina Johnsson
 • Maria Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Sveriges folkhälsopolitik utgår idag från elva folkhälsomålområden. I målen finns bland annat fysisk aktivitet, goda matvanor och barns trygga uppväxtvillkor. Övervikt och fetma är ett utbrett och ökande folkhälsoproblem i Sverige, vilket kan leda till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Bland barn och ungdomar har prevalensen för övervikt och fetma fördubblats de senaste två decennierna. Orsaken till övervikt och fetma är främst en obalans i energiintag och förbrukning, men även andra levnadsvanor kan ha en betydelse. Syfte: Syftet med studien är att studera relationen mellan elvaåringars BMI och deras skolupplevelse samt deras levnadsvanor. Material/Metod: Studien utgår från data insamlade av Statens Folkhälsoinstitut (FHI). Datan är insamlad via enkätundersökningen Skolbarns hälsovanor, som är en del av en internationell undersökning om barns hälsa. I den här studien fokuseras det på elvaåriga elever. Data analyserades i SPSS Statistics och skillnader hypotestestades med ANOVA och Chi 2-test. Resultat: Elever med övervikt eller fetma blir i större utsträckning mobbade och trivs sämre i skolan än elever med normalvikt. De upplever sig även få mindre hjälp av pedagoger och lärare under lektionstid. Trivs eleven i skolan har den en ökad chans att prestera bättre. Att vara fysiskt aktiv samvarierar med att eleven upplever sig duktigare i skolan och känner sig piggare. Piggare känner sig även elever som regelbundet äter frukost på vardagarna. Studien visar också på ett samband mellan god sömn och lägre BMI- värde. Konklusion: Skolan är en arena för preventivt arbete mot övervikt och fetma, eftersom barns BMI har ett samband med deras sociala samspel i skolan. Skolan har också möjlighet att arbeta med barns levnadsvanor gällande kost och fysisk aktivitet då barnen spenderar mycket tid där. Det är även viktigt i det preventiva arbetet att barnen får en god sömn, vilket är föräldrarnas ansvar.

  Tilldelningsdatum2012-maj-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngemar Andersson (Handledare), Petra Nilsson (Examinator) & Elisabet Malmström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • barn
  • skola
  • övervikt
  • delaktighet
  • mobbning
  • samspel
  • kommunikation
  • lärande sömn

  Citera det här

  '