Har din uppväxt förutbestämt vem du är och hur du mår idag?
: förhållandet mellan personlighet, anknytningsstil, självkänsla och välmående

 • Hanna Jokimaa

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Tidigare forskning har visat att föräldrars anknytningsstil och personlighet samverkar och påverkar varandra. Men hur ser förhållandena ut mellan anknytningsstil, självkänsla, välmående och personlighet? I den här uppsatsen prövades fem hypoteser huruvida det fanns samband mellan dessa. Detta gjordes via en enkät som mätte de fem grundläggande dimensioner (vänlighet, extraversion, neuroticism, öppenhet och samvetsgrannhet), subjektivt psykiskt välmående, självkänslan samt anknytningen utifrån fem aspekter; två otrygga av karaktären avståndstagande (distans och sakorientering) och två av ängslig/närhetssökande karaktär (relationsfixering och bifallsbehov) samt tillit, den trygga anknytningsstilen som utmärks av ett tryggt och tillitsfullt förhållande till sig själv och till andra. De verktyg som användes var Big Five Inventory (BFI), Välmåendeformuläret, Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) samt Attachment Style Questionnaire (ASQ). Enkätens reliabilitet var genomgående god. Totalt svarade 853 deltagare på enkäten i åldrarna mellan 20-74 år (M = 43.3, SD = 10.15) där 67.3% var kvinnor. Korrelationsanalyser och multipla regressionsanalysen genomfördes. Hypoteserna fick stöd i studien, anknytningsstilen kan prediceras av personlighetsdrag, välmående och självkänsla. Resultaten visade att anknytningsstilen tillit prediceras med positiva samband av vänlighet, extraversion, självkänsla och välmående samt ett negativt samband av neuroticism, vilket övriga anknytningsstilar inte har.

Tilldelningsdatum2021-sep.-15
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Jönsson (Handledare) & Jimmy Jensen (Examinator)

Kurser och ämnen

 • Psykologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Psykologi (501)

Nyckelord

 • big five inventory
 • personlighetsdimension
 • välmående
 • välmåendeskalan
 • anknytningsstil
 • attachment style questionnaire
 • asq
 • rosenberg self-esteem scale (rses)

Citera det här

'