Har familjen betydelse för välbefinnandet när det gäller intagna

 • Lennart Tholen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie ville ta reda på om intagna med partner eller barn harett bättre välbefinnande, jämfört med intagna utan partner eller barn.Andra syftet var att ta reda på om god kvalité i familjerelationernager ett förbättrat välbefinnande. Tidigare studier visar att socialt stödi förhållanden kan motverka stress, det kan hjälpa människor ochförbättra personens hälsa och välbefinnande. Ett tredje syfte var att tareda på om det finns ett samband mellan välbefinnandet och de trecopingstrategierna, problemlösning, informationssökning ochflyktbeteende. Tidigare undersökningar visar att copingstrategier ären skyddande faktor mot ohälsa och är relaterat till välbefinnandet.Studien baseras på en enkätundersökning, där 58 män på en slutenanstalt deltog. Resultat visade att det inte fanns signifikanta effekterpå välbefinnandet av partnerskap och föräldraskap, i de fall det fannsen god kvalité i familjerelationen uppnåddes ett förbättratvälbefinnande. Studien visade på ett signifikant resultat mellanvälbefinnandet och familjerelationer. Resultaten visade också attintagna som använde sig av problemlösning mådde bättre.Informationssökning hade en negativ inverkan på välbefinnandet,vilket var oväntat. Flyktbeteende hängde ihop med ett dåligtvälbefinnande, intagna som flydde från verkligheten mådde sämre,vilket var enligt förväntan.

  Tilldelningsdatum2013-maj-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGowert Masche (Handledare)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

  Nyckelord

  • copingstrategier
  • familjerelationer
  • intagen
  • stress
  • välbefinnande

  Citera det här

  '