“Har man aldrig tränat på att rita en varg, så hur ska man veta hur man ska rita en varg? Precis som att skriva, så hur ska man veta hur man skriver?”
: En studie om hur några lärare verksamma i årskurs 1–3 resonerar om visuella representationers agens i svenskundervisningen

 • Ida-Marie Ljungkvist
 • Pauline Gröning

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i den sociokulturella och sociosemiotiska teorin undersöka hur sex stycken lärare i årskurs 1–3 resonerar kring visuella representationers agens i svenskundervisning och hur de menar att deras undervisning om visuellt meningsskapande ser ut. Tidigare forskning beskriver ett komplicerat förhållande till de visuella representationernas funktion i svenskundervisningen, de beskrivs både som ett tillägg och som ett viktigt redskap för lärande.

Studien är genomförd genom en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer där elevtexter som informanterna tagit med sig har fungerat som utgångspunkt i samtalen. Empirin analyserades genom tematisk innehållsanalys med våra forskningsfrågor som kategorier. Resultatet visar hur de olika informanterna förhåller sig till visuella representationer i undervisningen och det framgår en skillnad mellan hur lärare talar om de visuella representationernas agens i förhållande till olika ämnen. Resultatet visar även att informanterna finner att de visuella representationernas funktion är viktig på lågstadiet och något som tillskrivs hög agens, men att hur de talar om dem är komplext.

Tilldelningsdatum2021-juni-15
OriginalspråkSvenska
HandledarePetra Magnusson (Handledare) & Christina Lindh (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)
 • Didaktik (50302)
 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • agens
 • multimodalt meningsskapande
 • multimodala texter
 • respons
 • sammansatta texter
 • sociosemiotik
 • svenskundervisning
 • visuella representationer

Citera det här

'