HBTQI-personers upplevelser vid palliativ vård
: En litteraturstudie

 • Gofran Okal
 • Agnes Warelius

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Personcentrerad vård är viktigt inom vården. När sjuksköterskan utvecklar en relation med patienten kan insikter om hur patienten upplever sin behandling och vård komma fram. HBTQI omfattar personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer eller intersexuella. HBTQI-personer upplever ojämlik behandling både i samhället och inom vården. Palliativ vård är vård som ej längre är botande utan symptomlindrande vid livets slutskede. Det kan bedrivas i hemmet, på sjukhus, hospice, vård- och omsorgsboende eller på specialiserad palliativvårdsavdelning. HBTQI-personer möter diskriminering inom vården och äldre HBTQI-personer möter andra utmaningar i sin vård än heterosexuella cispersoner. Syfte: Att beskriva HBTQI-personer upplevelser vid palliativ vård ur ett patientperspektiv. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på 8 vetenskapliga artiklar. Sökningarna har genomförts i databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna granskats med HKR’s granskningsmall för kvalitativa studier. Analysen genomfördes utifrån Fribergs (2022b) fem analyssteg. Resultat: I resultatet framkom fyra huvudkategori och åtta subkategorier. Resultatet visar HBTQI-personers upplevelser av oro kring bemötande, vikten av nära och kära, hur de påverkats av AIDS-krisen samt vad de upplever behövs för att känna trygghet i vården. Diskussion: Litteraturstudiens kvalitet diskuterades utifrån begreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet, överförbarhet. Genom en personcentrerad vård med utrymme för fortbildning kan sjuksköterskor möta HBTQI-personer och vårda utifrån deras individuella förutsättningar och önskemål. Betydelsen av inkluderande symboler så som regnbågsflaggan diskuteras utifrån etiska perspektiv
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJörgen Greve (Handledare) & Maria Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • HBTQI-personer
 • upplevelse
 • palliativ vård
 • bemötande i vården
 • trygg i vården
 • personcentrerad vård

Citera det här

'