Hej tidspress, hejdå välbefinnandet?
: en studie av svenska revisorer

 • Emelie Johnsson
 • Katarina Lundeslöf

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Tidspress existerar inom revisionsbranschen och vi vill genom denna undersökning studera tidspressens påverkan på revisorns välbefinnande, om välbefinnandet tar skada. Syftet med uppsatsen är att förklara hur tidspress påverkar revisorns välbefinnande och därtill utreda hur sambandet påverkas av olika revisor- och revisionsspecifika faktorer samt av revisorns professionsidentitet, organisationsidentitet och familjeidentitet. Följaktligen vill vi besvara följande frågeställning: Hur påverkar tidspress revisorns välbefinnande?

  För att besvara syftet och frågeställningen har en kvantitativ enkätundersökning genomförts. Enkäten skickades ut till revisorsassistenter och auktoriserade revisorer i Sverige för att inhämta tillräcklig och användbar information. Totalt erhölls 232 svar från respondenterna, vilket därefter statistiskt bearbetades för att testa studiens hypoteser.

  Resultatet av studien påvisade ett negativt samband mellan revisorns tidspress och välbefinnande. Därutöver kunde studien ge belägg för att revisorns familjesituation kan ha påverkan på sambandet vid en något högre signifikansnivå än fem procent. Slutsatsen blir att ju mer tidspress revisorn upplever desto sämre blir välbefinnandet. 

  Tilldelningsdatum2014-juli-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revisor
  • tidspress
  • välbefinnande

  Citera det här

  '