Helhetssyn i åtgärdsprogram
: ibland är det svårt att se skogen för alla träd

 • Christel Jansson
 • Anna-Karin Stenshammar

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syftet är att kartlägga om rektorers och specialpedagogers helhetssyn blir synlig kring eleven med åtgärdsprogram. Frågeställningar vi vill ha svar på i arbetet är:

  Hur ser arbetsgången ut kring åtgärdsprogram?

  Hur görs pedagogiska utredningar i samband med upprättande av åtgärdsprogram?

  Hur beskrivs åtgärder på individ-, grupp-, och organisationsnivå?

  Eftersom vi båda dagligen kommer i kontakt med elever i behov av särskilt stöd så kändes det naturligt att välja att fördjupa oss i arbetet kring åtgärdsprogram. Med tanke på att vi läser till specialpedagoger så tyckte vi att vi ville ta in specialpedagogens förväntade helhetssyn. Vi förväntade oss att hitta åtgärder främst på individnivå och vågade inte hoppas på att hitta särskilt mycket på grupp- och skolnivå. För att kunna genomföra studien har vi genomfört kvalitativa intervjuer med specialpedagoger och rektorer samt analyserat ett antal åtgärdsprogram. Genom intervjuerna fann vi att specialpedagogerna används på olika sätt både i samband med åtgärdsprogram och med tanke på övriga arbetsuppgifter. Studien visade att det är svårt att dela in de olika åtgärderna på de olika nivåerna. Det visade sig i våra intervjuer och i dokumentanalysen att det förekommer åtgärder på skol-, grupp- och individnivå och att de på skolorna arbetar med att utveckla klassrumsmiljön för att ge fler elever möjligheter att lyckas. Vi såg också att arbetsgången kring åtgärdsprogram var likartad på de olika skolorna.

  Tilldelningsdatum2011-okt.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Elise Persson (Handledare) & Christer Ohlin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • gruppnivå
  • helhetssyn
  • individnivå
  • pedagogisk utredning
  • skolnivå
  • åtgärdsprogram

  Citera det här

  '