Heltidsarbete eller deltidsarbete
: En analys av orsaker till det självvalda deltidsarbetet inom offentlig sektor

 • Carina Ålander

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I Katrineholms kommun erbjuds alla anställda en heltidsanställning. Trots det är det än stor andel som fortsätter välja att arbeta deltid. Framförallt är dessa deltidsarbetande kvinnor, vilka är anställda inom vård- och omsorgssektorn. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med Kommunal kommit överens att alla kommuner ska erbjuda heltidstjänster från och med 2021. Förhoppningen är att detta ska ge en trygg anställning, bidra till ökad jämställdhet samt bidra till att mildra den kompetensbrist som en stor del av kommunerna står inför. Därför är frågan om varför anställda fortsätter att välja deltidsarbete framför heltidsarbete viktig att få svar på. Uppsatsens frågeställning är: varför väljer tillsvidareanställda kvinnor inom Katrineholms kommun att arbeta deltid. Hinder för heltidsarbete behöver därför identifieras. Arbetsgivaren behöver veta ifall dessa hinder för heltidsarbete beror på inre organisatoriska orsaker eller yttre sociala och kulturella orsaker. Kan arbetsgivaren organisera arbetet på ett annat sätt för att ge fler deltidsanställda möjlighet att arbete mer? Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ ansats, studera deltidsarbete utifrån ett sociologiskt perspektiv. Fokus har varit frågor om jämställdhet, könsmärkta arbeten, kulturella betingelser och organisationens möjligheter att organisera arbetet för ökad jämställdhet. Uppsatsen berör frågor om vad en god arbetsmiljö är och hur balansen mellan arbete och fritid upplevs. Utifrån den teoretiska bakgrunden, med stöd av genomförda intervjuer, har uppsatsen identifierat framförallt två hinder för val av heltidsarbete: det ena är hinder i form av kulturella och sociala normer kring föräldraskap och det andra är hinder relaterat till arbetets organisering. Uppsatsen har formulerat konkreta förslag på åtgärder för organisationen att arbeta vidare med framöver, med målet att få fler deltidsarbetande att välja att arbeta heltid.

  Tilldelningsdatum2019-juni-13
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGudmund Jannisa (Handledare) & Eduardo Naranjo (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Sociologi (50401)

  Nyckelord

  • heltidsarbete
  • deltidsarbete
  • normer
  • jämställdhet
  • genus
  • arbetsmiljö

  Citera det här

  '