Hemtjänstpersonalens uppfattningar om fysisk aktivitet och träning för äldre
: en fenomenografisk studie

 • Rose-Marie Wilnerzon Thörn

  Examensarbete: Masterexamen

  Abstract

  Hemtjänstpersonalen är nyckelpersoner inom äldreomsorgen och har, som första linjes vårdgivare, en unik möjlighet att främja fysisk aktivitet och träning för äldre. Mot denna bakgrund är det därför viktigt att undersöka hur hemtjänstpersonalen i sin yrkesutövning uppfattar, och agerar i relation till, fysisk aktivitet och träning för äldre. Studiens syfte var att beskriva hemtjänstpersonalens uppfattningar om fysisk aktivitet och träning för äldre (65 år och äldre) som har hemtjänst och/eller hemsjukvård. Utifrån en fenomenografisk ansats har nitton intervjuer, genom ett strategiskt urval, genomförts med hemtjänstpersonal. Resultaten visar två olika uppfattningar om fysisk aktivitet där den första var: “ fysisk aktivitet är att röra sig “och beskrivs som vardagliga rörelser i det dagliga livet och utomhus aktiviteter.  Den andra var att: “ fysisk aktivitet är att anstränga sig" och beskrivs som aktiviteter äldre gör genom att hantera sitt dagliga liv och utomhus aktiviteter eller genom att kämpa i utförandet av fysisk aktivitet med syfte att bli mindre inaktiv. Tre olika uppfattningar om träning framkom. Den första var att " träning är fysisk aktivitet “ som beskrivs som rörelser som utförs baserat på individuella träningsprogram från sjukgymnast/fysioterapeut eller genom vardagliga sysslor, såsom påklädning, städning eller att handla. Den andra var ” träning är rehabilitering “ och beskrivs som en bestående del av rehabiliteringsprocessen eller som en ordination att följa. Den tredje var att ” träning är ett medel " och beskrivs som medel för att förbättra hälsa och välbefinnande hos äldre personer huvudsakligen relaterade till rörlighet eller till sociala aktiviteter. Slutsats: Baserat på resultaten blir det tydligt att hemtjänstpersonalen har olika uppfattningar om fysisk aktivitet och träning för äldre, vilket kan vara viktigt att medvetengöra, om hälso-och sjukvårdspersonal ska kunna ge adekvata instruktioner och handledning. Baserat på resultaten framkommer det att hemtjänstpersonalen har ett hälsopromotivt och/eller ett preventivt förhållningssätt gentemot den äldre, vilket är viktigt att medvetengöra, om målet är att prioritera främjande av hälsa och välbefinnande för äldre inom äldreomsorgen.

  Tilldelningsdatum2014-sep.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCarina Elgan (Handledare) & Anna-Karin Edberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Masterprogram Integrerad hälsovetenskap

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

  Nyckelord

  • hemtjänstpersonal
  • uppfattningar
  • fysisk aktivitet
  • träning
  • äldre personer (65 år och äldre)

  Citera det här

  '