Heteronormativa blommor och könsrollsbundna bin, är naturen verkligen så normativ?
: en analys av hur läroböcker i biologi och naturkunskap rekonstruerar normer om kön och sexualitet vid beskriviningar av djurs beteende

 • Johanna Andersson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Detta arbete handlar om hur normer om kön och sexualitet (re)konstrueras i biologiundervisningen, och fokuserar på innehåll om hur djurs beteende beskrivs. Tidigare forskning pekar på att undervisningen och läroböcker inom biologi och naturkunskap är mycket heteronormativ och förklarar kvinnor och män i dikotomiska termer. En del av forskningsrapporterna uppmärksammade också att det finns en svårighet att sammanföra det biologiska innehållet och innehåll som behandlar sexualitet, genus och relationer i undervisningen. Endast två studier är gjorda på hur normer om kön och sexualitet konstrueras då djurs beteende beskrivs. Då forskning visar att biologin och dess förklaringar på djurs beteende har betydelse för vad vi människor ser som naturliga beteenden för oss, kan innehåll om djurs beteende i undervisnngen ge normativa föreställningar om kön och sexualitet. Undersökningen gjordes utifrån frågeställningarna: 

Vilka förklaringar om djurs beteende utifrån kön och sexuella strategier framställs i läroböcker för kurserna biologi 1 och naturkunskap 2 för gymnasieskolan?

Vilka följemeningar om kön och sexualitet kan dessa beskrivningar ge elever? 

Tre läroböcker i biologi och tre läroböcker i naturkunskap analyserades med diskursanalys som analysmetod. Resultatet visade bland annat att det fanns betydligt mer innehåll i biologiböckerna än naturkunskapsböckerna, att antalet normativa beskrivnngar skiljde sig mycket åt mellan böckerna, och att en del böcker riskerar att ge eleverna normativa föreställningar om kön och sexualitet. Följemeningar som identifierades för några av böckerna var bland annat att beteendemässiga könsskillnader är biologiskt bestämt och att heterosexualiteten är naturlig. Perspektiv som är viktiga för arbetet och som är utgångspunkter är teorin om diskurser, normer, queerteori, samt queer- och genusperspektiv på biologi.

Tilldelningsdatum2020-feb.-20
OriginalspråkSvenska
HandledareOla Magntorn (Handledare) & Torgny Ottosson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Lärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Annan biologi (10699)
 • Didaktik (50302)

Nyckelord

 • biologididaktik
 • normkritisk undervisning
 • queerteori
 • evolutionsbiologi
 • beteendeekologi
 • heteronorm
 • diskurs

Citera det här

'