Hjälp! Mitt barn har Schizofreni
: En kvalitativ litteraturstudie om att vara förälder till ett vuxet barn med schizofreni

 • Sofie Jönsson
 • Jenni Olmyr

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: När ett barn drabbas av psykisk sjukdom har det ofta en negativ inverkan på hela familjen, och risken att föräldrarna tappar fotfästet kan vara en av de mer förödande konsekvenserna. Med tanke på allvarlighetsgraden och omfattningen av symtomen vid schizofreni är det lätt att förstå hur mycket sjukdomen kan påverka föräldrarna. Behovet av att låta föräldrar vara involverade i vården är av stork vikt. Syfte: Syftet var att undersöka föräldrars upplevelse av att ha ett vuxet barn med psykossjukdomen schizofreni. Metod: En litteraturstudie som grundar sig i nio kvalitativa artiklar. Informationssökningen har skett i databaser inom psykologi och omvårdnad. De artiklar som svarade på syftet valdes ut och granskades enligt HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar. Analysen genomfördes enligt Fribergs (2017) femstegsmodell. Resultat: Resultatet lyfter föräldrarnas svåra tid innan och efter barnen blev diagnostiserade, att accepterandet av sjukdomen och livet är en process de hanterat olika, och att det trots allt finns ett liv värt att leva. Diskussion: Metoddiskussionen diskuterades utifrån fyra trovärdighetsbegrepp enligt Shenton (2004). Resultatdiskussionen fokuserade på tre centrala fynd: Adekvat stöd leder till förbättrad livskvalitet; Den känslomässiga upplevelsen av att vara förälder till ett vuxet barn med schizofreni är oförändrad över tid; Ur krisen – växer nya insikter och perspektiv. Diskussionen involverar även två etiska perspektiv samt ett samhällsperspektiv.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareFredrik Gasser (Handledare) & Kerstin Blomqvist (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • förälder
 • vuxet barn
 • Schizofreni
 • coping
 • psykiatri
 • förlust
 • hopp

Citera det här

'