"Hjärnan behöver liksom koppla av..."
: en kvalitativ studie om fritidslärares arbete med elevers vila och rekreation i fritidshemmet

  • Nikolaos Kosmidis
  • Herman Holmkvist

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med den här studie är att synliggöra fritidslärarnas arbete med vila och rekreation i fritidshemmet samt hur fritidslärare definierar begreppen vila och rekreation. Utifrån syftet ställs fyra forskningsfrågor, hur definierar fritidslärare begreppen vila och rekreation, hur viktig är elevers vila och rekreation för fritidslärare, hur arbetet går till och om lokalerna erbjuder vila och rekreation. Sex kvalitativa intervjuer har genomförts ihop med observationer i sex olika fritidshem. All insamlad empiri från de kvalitativa intervjuerna har tolkats med utgångspunkt i två teorier, kraftöverskottsteorin och rekreationsteorin. Resultatet visar att fritidslärare definierar begreppen likartat. Arbetet med vila och rekreation sker i det spontana och diskussionen är viktig när det gäller vila och rekreation vilket diskuteras både formellt och informellt i verksamheten. Fritidslärarna arbetar mer med vila och rekreation i jämförelse med vad som benämns i läroplanen. Lokaler är tillgängliga för att erbjuda vila och rekreation men det är fritidslärarna som själva skapar platser för elever att återhämta sig.

Tilldelningsdatum2020-maj-12
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Hansson (Handledare) & Maria Rosberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • vila
  • recreation
  • återhämtning
  • resting activities
  • fritidshem

Citera det här

'