Hot och våld på somatisk akutmottagning
: en litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  • Mohammad Mustafa
  • Maria Edvardsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Hot och våld inom sjukvården är ett växande problem och beskrivs som en avsiktlig muntlig eller fysisk handling som leder till fysisk eller psykisk skada hos en annan människa. Akutmottagningen beskrivs som den mest drabbade avdelningen och sjuksköterskan som den mest utsatta yrkesgruppen.

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av hot och våld på somatisk akutmottagning.

Metod: En litteraturstudie baserad på 10 artiklar med kvalitativ forskningsansats. Databassökningarna gjordes i Cinahl Complete och PubMed. Samtliga artiklar har granskats och analyserats.

Resultat: Resulterade i tre huvudkategorier och åtta underkategorier. Första huvudkategorin, Vanmakt bestod av underkategorierna Att känna sig övergiven, Missmod när hoppet överger, När rädslan tar över. Andra huvudkategorin när yrket blir en börda bestod av underkategorierna När pressen blir för stor, Påverkan på familj och fritid samt Normalisering av HOV. Tredje huvudkategorin Kommunikationens betydelse bestod av underkategorierna Bemötandets inflytande på HOV och Påverkan på omvårdnad och patientsäkerhet.

Diskussion: Fynd som diskuteras är upplevelsen av rädsla och otrygghet efter hot och våld situation samt kommunikationen och bemötandets betydelse för utveckling av hot och våld utifrån Travelbees interaktionsteori.

Tilldelningsdatum2020-okt.-13
OriginalspråkSvenska
HandledareJonas Carlström (Handledare) & Katarina Sjövall (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • hot
  • våld
  • sjuksköterska
  • akutmottagning
  • upplevelse

Citera det här

'