”How do you say that in Swedish?”
: en litteraturstudie om patienters upplevelser av att kommunicera med hjälp av tolk

 • Mathilda Larsson
 • Bonnie Ly

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Kommunikation med hjälp av tolk är ett behov som ständigt ökar inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan ska kunna föra dialog med patienten baserad på respekt, lyhördhet och empati. För att kunna arbeta efter dessa riktlinjer krävs tolk om patienten har bristande språkkunskaper i svenska. Att undersöka patienters upplevelse av att kommunicera med hjälp av tolk i möten med sjuksköterskor kan uppmärksamma tolksamtalens styrkor och brister och på så vis förbättra patientens säkerhet, integritet och delaktighet. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av att kommunicera med hjälp av tolk i möten med sjuksköterskor. Metod: En allmän litteraturstudie som baserades på vetenskapliga kvalitativa artiklar och en artikel med mixad metod. Resultat: Tre huvudkategorier med tre subkategorier vardera framträdde. 1. Tolken ger empowerment: Tolken skapar förutsättningar för att uttrycka sig, Att känna sig stärkt och Att bli bemött med respekt. 2. Tolken – ett nödvändigt ont: Att tvingas förlita sig på någon annan, Att känna sig som en börda och Att hamna vid sidan av. 3. Tolken hindrar: Ett hinder mot fri kommunikation, Ett hot mot integriteten och Språkhinder som består. Diskussion: Tolken är betydelsefull för patientens delaktighet. Patienter upplever ibland ett missnöje över tolkens bristande kompetens. Det är viktigt för patienten att få avgöra huruvida professionell tolk eller närstående ska användas som tolk i mötet med sjuksköterskan. Resultatet diskuteras delvis utifrån modellen personcentrerad vård.

Tilldelningsdatum2018-maj-14
OriginalspråkSvenska
HandledareMarie Nilsson (Handledare) & Atika Khalaf (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • kommunikation
 • patient
 • sjuksköterska
 • sjukvård
 • språkhinder
 • tolk
 • upplevelser

Citera det här

'