HR-chefernas resa genom den svenska modellen
: En kvalitativ studie om chefernas erfarenheter och utmaningar kopplat till den primära förhandlingsskyldigheten på fyra svenska universitet

 • Maja Assarsson
 • Lovisa Ysberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

HRs roll i förhållande till MBL §11-12 är komplext kopplat till balansen mellan ATOs synpunkter,
lagens krav samt AGOs intressen. Syftet med studien är att undersöka hur HR på universitet i Sverige
utifrån ett chefsperspektiv hanterar och tillämpar den primära förhandlingsskyldigheten MBL §11–12
samt vilka utmaningar som eventuellt synliggörs. Studien använder sig av den svenska modellen som
teoretiskt ramverk. Det teoretiska ramverket belyser hur den svenska modellen har format
förhållandet mellan arbetsgivarorganisationerna och arbetstagarorganisationerna, särskilt vad gäller
arbetet som rör förhandling och samverkan. Studien använder sig av en kvalitativ metod med
semistrukturerade intervjuer och en juridisk metod i form av den traditionella rättdogmatiska metoden.
Studiens urval var fyra HR-chefer på universitet som i sitt arbete kom i kontakt med den primära
förhandlingsskyldigheten.
Studiens resultat visar att HR-chefer har en central roll i förhandlingsprocessen. Samtliga
respondenter hade ett strukturerat arbetssätt utifrån MBL §11. Förhandlingar kopplat till MBL §12 var
däremot något som sällan användes. Ett annat resultat var hur väsentlig den goda relationen till ATO
var och att det informella mötet framstod som en viktig framgångsfaktor för en god relation till ATO.
Resultatet visade även på utmaningar relaterade till kunskapsbrist och problem med förhandling med
ATO samt organisationskultur. Studiens slutsatser visade att HR-chefer hade ett strukturerat
arbetssätt och central roll i förhandling kopplat till MBL §11–12. Det informella mötet var en viktig
framgångsfaktor för en god relation till ATO. Studiens slutsats visade också utmaningar kopplat till
organisationskulturen och att det fanns en kunskapsbrist bland chefer på universiteten.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAndrea Iossa (Handledare)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • Medbestämmandelagen (MBL)
 • Arbetsgivarorganisation (AGO)
 • Arbetstagarorganisation (ATO)
 • Human Resources (HR)
 • den svenska modelle
 • universitet
 • den primära förhandlingsskyldigheten

Citera det här

'