Humleodling i Kronobergs län
: En studie av 1600-talets geometriska kartor

  • Julia Johansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Uppsatsen undersöker humleodling i Kronobergs län under 1600-talet genom att studera geometriska kartor. Syftet är att kartlägga förekomsten av humleodlingar och undersöka vilka de avgörande faktorerna till dess utbredning var. Studien syftar även till att undersöka hur mycket humle som odlades i förhållande till gårdarnas husbehov.
Tidigare forskning visar på specialiseringar inom jordbruket och att de naturförutsättningar som fanns var en påverkande faktor för var humle odlades. Studier över humleodlingar under 1600-och 1700-talet visar bland annat på en koppling mellan humleodlingar och mellan- och skogsbygd, och en avsaknad av humle i slättbygderna.
I den här studien studerades kartmaterial från 82 socknar från Lantmäteriets och Riksarkivets digitala arkiv. Socknarna delades in i kategorierna ”Kartor funna, humle funnet”, ”Kartor funna, humle ej funnet” och ”Kartor ej funna”. Huruvida det fanns en koppling mellan humleodling och bygdetillhörighet undersöktes genom att jämföra resultatet med en landskapsanalys över Kronoberg gjord av Landskapsprojektet 1998.
Resultatet visade att av de 82 undersökta socknarna gick det att finna humleodlingar i 36 av dem. I de socknar där humleodlingar hittades fanns totalt 155 gårdar varav 72 av dessa hade humleodling noterat i kartakterna. Ingen av de 37 gårdarna, där information om antalet humlestörar gick att hitta, producerade humle under husbehov. 8 av gårdarna producerade humle för husbehov och 29 producerade humle över husbehov.
Studien visar på en koncentration av humleodlingar i de mer skogrika, varierade östra delarna av Kronoberg och en nästintill avsaknad av humleodlingar kring centralbygderna. Bidragande faktorer till detta mönster kan bland annat vara specialiseringar inom lantbruken och ett samband mellan humleodlingar och nederbördsmängd.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJoachim Regnéll (Handledare) & Nils-Olof Svensson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Annan geovetenskap och miljövetenskap (10599

Nyckelord

  • Humle
  • Landskapsvetenskap
  • Kronobergs län
  • Agrarhistoria
  • Kartstudier

Citera det här

'