Humor i mötet mellan patienter och sjuksköterskor / Humour in the meeting between patients and nurses

 • Stefan Lundh
 • Christian Ewerman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract på svenska:

  Bakgrund: Studier har visat att humor är en betydelsefull faktor inom hälso- och sjukvård och att olika former av humor kan skapa en känsla av välbefinnande. I interaktionen mellan patienter och sjuksköterskor har skratt och humor visat sig ge positiva effekter vad det gäller att skapa en avslappnad atmosfär. Syfte: Syftet med studien är att belysa humors betydelse i mötet mellan patienter och sjuksköterskor. Metod: Studien är en systematisk litteraturstudie som baseras på 8 utvalda och granskade artiklar. Resultat: Sex huvudkategorier framkom under artikelanalysen, Humorns betydelse för mötet mellan patienter och sjuksköterskor, Humor som copingstrategi för patienter och sjuksköterskor, Humor som försvarsmekanism, Sjuksköterskors användning av humor i mötet med patienter, Humor som arbetsredskap i komplicerade omvårdnadssituationer samt Vid vilka möten bör humor undvikas. Diskussion: Humor ger en positiv känsla för de flesta av sjuksköterskorna och patienterna. Humor är ett användbart redskap framförallt i skapande av kommunikation och relation men fungerar även som en hjälp för patienterna att hantera sin livssituation. Humor ger en känsla av samhörighet mellan patienter och sjuksköterskor och skapar ett band dem emellan. Det finns även situationer där humor skall användas med försiktighet eller undvikas. Humor skall användas vid rätt tidpunkt och framförallt passa in i situationen.

  Abstract in English:

  Background: Studies have shown that humour is an important factor in the health Care and various forms of humour can create a sense of well being. In the interaction between patients and nurses have laughter and humour proved to have positive effects in terms of creating a relaxed atmosphere. Aim: The purpose of this study is to highlight the importance of humour in the meeting between patients and nurses. Method: This systematic literature study was made based upon 8 scientific articles that have been reviewed. Findings: Six main categories emerged under Article analysis, The importance of humour in the meeting between patients and nurses, Humour as a defence mechanism, Nurses use of humour in the meeting with patients, Humour as a tool in complex care situations and At which meetings should humour be avoid. Conclusion: Humour is a positive feeling for most of the nurses and patients. Humour is a useful tool especially in the creation of communication and relationship but also functions as a help for patients to manage their life situation. Humour provides a sense of affinity between patients and nurses and creates a bond between them. There are also situations where humour should be used with caution or be avoided. Humour should be used at the right time and in the right situation.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '