Hur använder elever ett laborativt undervisningsmaterial?
: En studie av åk 6 elevers användning av Cuisenairestavar i uppgifter om bråktal

 • Åsa Hammarlund

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Syftet med studien är att beskriva ett laborativt undervisningsmaterials roll i elevers matematiska agerande. Genom strukturerade observationer studeras hur elever i åk 6 använder materialet Cuisenairestavar för jämförelser av olika bråktals storlek. Videoinspelat material från elevernas arbete i grupp har analyserats i förhållande till dels Martins (2009) teori om fysiskt distribuerat lärande, dels Leshs (1981) modell för översättningsprocesser mellan olika representationsformer. Taylors teori innebär att konkreta handlingar och abstrakta matematiska tolkningar utvecklas tillsammans. Utifrån elevens grundläggande matematiska idéer, kan initiala konkreta handlingar byggas. De konkreta handlingarna är prövande och fördelar (distribuerar) en del av arbetet med problemet till den fysiska miljön. Leshs modell visar hur översättningsprocesser mellan fem olika representationsformer kan ske i olika riktningar, där en av dessa är den laborativa representationen. I denna studie intresserar jag mig specifikt för om, och i så fall hur, dessa båda modeller kan stödja varandra. Resultatet av studien visar genomgående att elevernas användning av det konkreta materialet beror på var i problemlösningsprocessen de befinner sig. Inledningsvis använder de Cuisenairestavarna för att tolka och konkretisera uppgiften till en laborativ modell. Tolkningen leder till att matematiska idéer prövas och omprövas med Cuisenairestavarna. Genom de konkreta handlingarna med den dynamiska modellen kan de finna lösningen. Avslutningsvis repeteras lösningen med Cuisenairestavarna, då materialiseras resonemangen och kan översättas från den informella laborativa representationen till en formell symbolisk representation.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKristina Juter (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Masterprogram i utbildningsvetenskap

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • cuisenairestavar
 • laborativt undervisningsmateriel
 • representationsformer
 • fysiskt distribuerat lärande
 • pdl
 • bråktal

Citera det här

'