Hur bedrivs arbetet med dyslexielever? En jämförande studie mellan skolor i Kristianstad kommun

 • Daniel Nilsson
 • Emma Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetet syftar till att visa lärares och specialpedagogers syn på sitt pedagogiska arbete med elever som har fått diagnosen dyslexi. Undersökningen är utförd i utvalda skolor i grundskolans senare del i Kristianstad kommun och vi har gjort den ur både ett lärarperspektiv och ur specialpedagogernas synvinkel. Detta för att få en helhetsbild av hur skolan möter elever som har fått en dyslexidiagnos. Resultatet visar på en tydlig skillnad mellan skolorna gällande deras hjälpinsatser för sina dyslexielever. Undersökningen visar även på skillnader mellan skolorna gällande syn på diagnos, antal elever med dyslexidiagnos samt utbildningsnivå hos berörd personal. För att kunna vara en fullvärdig medlem i vårt samhälle idag krävs det att man behärskar det skriftliga språket för att kunna ta till sig kunskap och information. Därmed fyller lärare och specialpedagoger en viktig funktion hos de elever som behöver extra stöd för att inte hamna utanför vårt informationssamhälle på grund av deras dyslexi.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '