Hur bemöter sjuksköterskor kvinnor som blivit utsatta för partnerrelaterat våld?
en litteraturstudie ur kvinnors perspektiv

  • Frida Silfverberg
  • Malin Sjögran

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Partnerrelaterat våld är ett folkhälsoproblem och majoriteten av de som drabbas är kvinnor. Fysiska-, psykiska- och sociala påföljder är vanligt förekommande. Sjuksköterskors kunskap om våld samt bemötandet påverkar kvinnors upplevelse av sjukvården. Genom att ställa rutinmässiga frågor om våld och identifiera våldsutsatta kvinnor visar hälso- och sjukvården att det är ett viktigt ämne. Syfte: Att belysa hur kvinnor som blivit utsatta för partnerrelaterat våld upplever bemötandet av sjuksköterskor. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på 14 vetenskapliga artiklar. Sökningen utfördes i databaserna Cinahl complete och PubMed och till artikelgranskningen användes Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar. Analysprocessen genomfördes med hjälp av Fribergs (2017) fem-stegsanalys. Resultat: Kvinnors upplevelse påverkades beroende på sjuksköterskors bemötande. I resultatet framkom två huvudkategorier och sex subkategorier. Kategorierna visar kvinnornas upplevelse av värdigt bemötande och att bli försummad. Diskussion: Litteraturstudiens kvalitet diskuterades utifrån begreppen; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Genom att sjuksköterskor får utbildning och utrymme att samtala om partnerrelaterat våld med kvinnor skapas ett förtroende som får kvinnan att känna sig trygg och respekterad. Det resulterar i att kvinnor vågar öppna upp sig och få hjälp att ta sig ur våldet.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareEmma Edberg Matei (Handledare) & Eva Clausson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Våld i nära relation
  • partnerrelaterat våld
  • upplevelse
  • sjuksköterskors bemötande
  • sjukvården

Citera det här

'