Hur bemöts flickor och pojkar i skolan? En studie av mötet mellan lärare och elever i årskurs 4-5, samt de erfarenheter som gjorts ur ett genusperspektiv

 • Emil Jensen
 • Madelene Månsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta arbete syftar till att ta reda på hur könsroller skapas och vidhålls. Genusproblematiken i dagens svenska grundskola undersöks, görs skillnader mellan pojkar och flickor? Det tittas närmare på vad egentligen jämlikhet och jämställdhet innebär och vad styrdokumenten (Lpo 94) tar upp om dessa två begrepp. Elever, i årskurs 5, har intervjuats för att få möjlighet att ge sin syn på könshomogen undervisning. Vidare har två lärare intervjuats för att vi ska få reda på deras bemötande gentemot eleverna. I vår undersökning framkommer det att de studerade lärarna har en uppfattning om att de bemöter alla sina elever lika, resultatet av vår undersökning pekar dock, till viss del, på motsatsen.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '