Hur beskriver lärare i årskurs 4-6 sitt arbete med läsförståelse?
: En fenomenografisk studie i svenskämnet

  • Medea Toxi

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

En god läsförståelse är en förutsättning för att elever ska kunna inhämta kunskaper och skapa förståelse i samtliga ämnen i skolan. Det är därför av stor vikt att elever får en god läsförståelseundervisning och att lärare är insatta i vad som krävs för att främja utvecklingen av läsförståelse.

Syftet med studien är att undersöka hur lärare vill beskriva sitt arbete med läsförståelse. Det som undersökts är vad de tycker främjar elevernas läsförståelseutveckling, hur de arbetar för detta samt vilka svårigheter de upplever i sitt arbete med läsförståelse. Detta har undersökts genom nio skriftliga intervjuer med svensklärare verksamma i grundskolans årskurs 4-6. Resultatet visar att motivation beskrivs som en avgörande faktor för att elever ska kunna utveckla sin läsförståelse. God läsförståelseundervisning tycks centrera kring samtal om texter och bred variation i arbetssätt. De svårigheter som lyfts fram är bristande intresse hos eleverna samt elevers problem med att avkoda text. Lärarna ser en trend där barn läser mindre hemma och som en följd av det saknar de flyt i sin läsning, vilket leder till att de inte förstår det de läser.

Studiens resultat visar för övrigt att lärarna har goda kunskaper om läsförståelseutveckling och om läsförståelseundervisning i relation till tidigare forskning.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareVictoria Johansson (Handledare) & Jonas Asklund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • läsförståelse
  • avkodning
  • textsamtal
  • motivation
  • läsförståelseundervisning

Citera det här

'