Hur blir det problemlösning för alla i gruppen?
: En kvalitativ studie om lärares föreställningar om grupparbeten i det matematiska klassrummet

 • Adam Bengtsson
 • Sofia Månsdotter

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att synliggöra vad lärare i årskurs 1-3 har för föreställningar om matematisk problemlösning och grupparbeten i matematisk problemlösning samt hur dessa föreställningar visar sig i praktiken. Detta för att utläsa om det förekommer en dissonans kring dessa begrepp likt den som tidigare forskning visar på. Lärares föreställningar undersöks och synliggörs genom det teoretiska ramverket Teachers’ Beliefs samt semistrukturerade intervjuer med sex lärare i årskurs 1-3. Som analysverktyg har studien inspirerats av innehållsanalys för att synliggöra lärares föreställningar i form av centrala teman för respektive forskningsfråga. Resultatet visar att den mest centrala föreställningen som lärarna uttryckte om problemlösning är att problemlösning är öppna uppgifter som kan bidra till större tankeverksamhet för eleverna i en social kontext. Ett annat intressant fynd i resultatet är att samtalet är det centrala inom problemlösning respektive grupparbeten då eleverna förväntas lära sig med och av varandra. Utöver den sociala aspekten lägger även lärare fokus vid att skapa grupper utifrån elevers kunskapsnivåer. Lärares föreställningar gällande grupparbeten inom problemlösning är övervägande positiva. Trots detta ser lärare svårigheter med arbetsformen likt dem som presenteras i tidigare forskning.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare) & Jenny Green (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Matematisk problemlösning
 • Grupparbeten
 • Lärares föreställningar
 • Grundskolan
 • Kvalitativ studie
 • Innehållsanalys
 • Föreställningar i praktiken

Citera det här

'