Hur elever i läs- och skrivsvårigheter upplever lärandets positiva sidor

 • Gunilla Hällefors
 • Paul Strand
 • Anna-Karin Toreson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie har varit att försöka få en fördjupad förståelse av hur elever i behov av särskilt stöd – elever i läs- och skrivsvårigheter – upplever lärandets positiva sidor. Den centrala frågan var i vilka situationer dessa gymnasieelever upplevde framgång.

  Vi valde att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med sex gymnasieelever/före detta gymnasieelever, tre flickor och tre pojkar. Med elever som lyckats i skolan avser vi ungdomar som går/har gått på ett nationellt gymnasieprogram och som har – eller förväntas få – ett studentbetyg.

  Vid tolkningen av intervjusvaren valde vi att tillämpa ett hermeneutiskt perspektiv med vissa anknytningspunkter till fenomenologin. Informanternas svar delades in i sex teman; självbild, mål och motivation, locus of control, undervisningens organisation, inlärningsstrategier och metakognition samt betydelsefulla andra.

  Undersökningens resultat visar att flertalet informanter verkar ha ett bra självförtroende och hög motivation. De beskriver sig som fighters – de sätter upp mål och ger sig inte förrän de klarat av dessa. Alla har fått stöd i hemmet. Framför allt har det varit mammorna som hjälpt dem.

  Vidare framstår relationen mellan lärare och elev som viktig. Lektionerna ska vara omväxlande och konkreta. Det är av betydelse att få extra tid. De har lärt sig att utnyttja sina starkare sidor.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '