Hur goodwillnedskrivningar och det redovisade värdet av goodwill påverkas av individuella faktorer hos den verkställande direktören samt ekonomichefen

 • Ahmad Ismail
 • Tobias Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka och förklara hur olika egenskaper hos ledarskapsfigurer (Verkställande direktör, ekonomichef) kan påverka goodwillnedskrivningar samt det redovisade värdet av goodwill.

  Metod:

  Studien tar en deduktiv ansats och grundas på en dokumentstudie, hypoteser har formats och analyserats samt därefter accepterats eller förkastats.

  Teoretiskt perspektiv:

  Studiens grundläggande teoretiska perspektiv är agentteorin samt den positiva redovisningsteorin. Andra teorier som belyses i studien är bland annat teorin om verkligt värde och beteende teorin inom bolag.

  Empiri:

  Studien är kvantitativ och består av data som insamlats från årsredovisningar av bolag noterade på Stockholmsbörsen.

  Slutsats:

  Datamaterialet kunde inte påvisa någon signifikans mellan nyckelpersonernas beteende och deras påverkan på goodwillnedskrivningar samt det redovisade värdet av goodwill.

  Tilldelningsdatum2013-aug.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTimurs Umans (Handledare) & Pernilla Broberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • goodwill
  • nedskrivning
  • redovisning
  • nedskrivningsprövning
  • besittning
  • verkligt värde
  • positiv redovisningsteori.

  Citera det här

  '