Hur hållbara är hållbara investeringsstrategier?
: En kvantitativ undersökning kring hur investeringsstrategier påverkar ESG-risker

 • Frida Månsson
 • Eleonora Petrova

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Hållbarhet har blivit ett beständigt ämne världen över där finansmarknaden spelar en viktig roll i omställningen mot en hållbar framtid. Tidigare studier har fokuserat på det finansiella perspektivet där avkastning från hållbara och konventionella fonder undersöktes. Däremot har ett kunskapsgap identifierats eftersom mindre uppmärksamhet ägnats åt de effekter som hållbara investeringsstrategier kan ha på hållbarhetsrisker i aktiefonder. Det finns enbart en tidigare europeisk forskning som undersökt detta samband, däremot saknas det forskning kring den svenska kapitalförvaltningsmarknaden. Denna studie syftar därmed att undersöka sambandet mellan hållbara investeringsstrategier och ESG bland svenskregistrerade aktiefonder. För att uppfylla syfte med studien formulerades en forskningsfråga och för att besvara den har sex hypoteser baserat på den tidigare forskningen utformats och prövats. Därtill har studiens forskningsmetod inspirerats av den tidigare forskningen och en deduktiv kvantitativ forskningsmetod har tillämpats. För att undersöka sambandet har medelvärdet för variablerna ESG och investeringsstrategier baserade på 141 svenskregistrerade aktiefonder studerats, samt har det spårats signifikanta skillnader mellan dessa. Resultatet visade att det nästintill inte förelåg några skillnader mellan variablerna, däremot uppvisade medelvärdet att implementering av hållbara investeringsstrategier kan påverka ESG-risker. Resultatet bekräftade att ett samband föreligger, däremot varierar det om investeringsstrategier ökar eller minskar riskerna i fonder. Således spelar det roll vilken investeringsstrategi som kapitalförvaltare tillämpar. Studien bidrar på så vis till kapitalförvaltningsbranschen eftersom kapitalförvaltare kan dra nytta av informationen om investeringsstrategiers påverkan på hållbarhetsrisker samt vilka strategier och kombinationer av strategier som är lämpliga för respektive ESG-risk.
Tilldelningsdatum2022
OriginalspråkSvenska
HandledareElias Bengtsson (Handledare), Martin Abrahamson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Hållbara investeringsstrategier
 • kapitalförvaltare
 • svenskregistrerade aktiefonder
 • ESG
 • miljö-, sociala, styrnings- , otilldelade och hållbarhetsrisker

Citera det här

'