Hur kan digitala designriktlinjer utformas för att underlätta högskolestudier för personer med neuropsykiatriska diagnoser?
: Utmaningar och fallgropar med distansstudier

 • Demxwes Beritan
 • Klara Regina Forss

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I denna uppsats läggs fokus på vuxenstuderande som studerar på distans inom högskola och universitet med neuropsykiatriska diagnoser (NPF), mer specifikt ADHD/ADD och dyslexi. Studiens frågeställning behandlar hur digitala designriktlinjer kan utformas för LMS plattformar för att underlätta inlärning för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Först genomförde vi en undersökning för att ta reda på vilken kunskap som redan finns i den befintliga forskningen med hänsyn till informatik och design, samt för att få information om hur studiepopulationen påverkas av distansundervisning. Därefter genomfördes en mindre kvalitativ intervjustudie med studenter som har ADHD/ADD och dyslexi. Fokus för arbetet låg på att ta reda på vilka problem som finns och att undersöka hur LMS plattformen som används påverkar deras studier, samt ta del av förslag till förbättringar. Genom tematisk analys med mindmaps analyserades sedan innehållet i intervjuerna. Detta ledde till att de problem informanterna brottades med blev tydlig. Deras utsagor och förslag till förbättringar för inlärning låg sedan till grund för att ta fram ett antal möjliga generella designriktlinjer för högskolor och organisationer. Genom det metodiska arbetet med tematisk analys togs tre slutliga huvudteman fram: (1) Positiva aspekter av plattformen. (2) Negativa aspekter av plattformen. (3) Förslag till idéer på förbättringar (Se bilaga 3). Utifrån resultaten föreslås designriktlinjer som syftar till att förbättra distansundervisning för studenter med NPF via högskolan. I dessa riktlinjer lyfts följande aspekter fram: tydlig struktur, sökfunktion, kursöversikt, applikation versus dator, attraktiv design, hjälpmedel, nåbarhet, community och fortbildning (organisation och gemensam praxis).
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMårten Pettersson (Handledare) & Kerstin Ådahl (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • Distansstudier
 • designriktlinjer
 • informatik
 • neuropsykiatriska diagnoser (NPF)
 • UDL
 • LMS
 • datorstött lärande (cScL)
 • adaptivt lärande

Citera det här

'