Hur kan en familjs livskvalitet påverkas då ett barn har födoämnesallergi?

 • Jennie Olsson
 • Cecilia Kiaer

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Nästan vart fjärde barn i Sverige har idag en allergisjukdom med symtom. Att som barn få diagnosen födoämnesallergi har en påverkan på både barnets och hela familjens livskvalitet. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur en familjs livskvalitet kan påverkas då ett barn har födoämnesallergi. Metod: Studien baserades på sju vetenskapliga studier, både kvalitativa och kvantitativa. Resultat: Efter att ha granskat studierna framkom tre genomgående teman; upplevelser av oro och rädsla, upplevelser av bristande stöd och information och begränsningar och strategier i det dagliga livet. Familjernas livskvalitet påverkades då de upplevde en ökad oro för sina allergiska barn. Föräldrarna kände sig ensamma och upplevde att de saknade tillräckligt stöd från sin omgivning och de ansåg att det var en stor livsstilsförändring att behöva anpassa sig till allergin. Slutsats: När ett barn har födoämnesallergi påverkar det hela familjen då de får undvika vissa aktiviteter och får därmed inte samma gemenskap som andra. Detta kan sänka alla familjemedlemmars självkänsla och grundstämning av glädje och därmed påverka familjens livskvalitet.

  Abstract in English:

  Background: Almost every forth child in Sweden suffers from food allergy with symptoms. The diagnosis of food allergy in a child has an impact on the child’s as well as the whole family’s quality of life. Aim: The purpose of the study was to illustrate how a family’s quality of life can be affected when a child suffers from food allergy. Method: The study was based on seven scientific studies, both qualitative and quantitative. Results: After reviewing the studies three general themes occurred; experiences of anxiety and fear, experiences of a lack of support and information and limitations and strategies in daily life. The families’ quality of life was affected when they experienced a high level of anxiety for their allergic children. Parents felt alone and felt they lacked sufficient support from their environment and they felt it was a big change of lifestyle when adapting to the allergy. Conclusion: When a child suffers from food allergy it affects the whole family because they may have to avoid certain activities and may not get the same fellowship as others. This can lower all the family members’ self-esteem and basic mood of happiness and thus affect the family’s quality of life.

  Keywords: food allergy, family, quality of life, parents, child

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '