Hur klarar ett högteknologiskt företag av konsten att gå i takt med marknaden - och samtidigt ligga ett steg före?

 • Carina Lilja
 • Catarina Svensson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Telecom, Internet och Trådlös datakommunikation utgör tillsammans en ny nisch; mobilt bredband/3G. Mobilt bredband är förknippat med osäkerhetsfaktorer, vilka främst kretsar kring marknadens utveckling. I syfte att utveckla konkurrensfördelar via produkterna/tjänsterna inom 3G, krävs integration mellan branscherna och det ställs nya krav på högteknologiska företags resurser och management.

  Syftet är att identifiera och analysera processer som generar kunskap för att utveckla konkurrensfördelar. Forskningsfrågorna lyder som följer; Hur kan man identifiera de aktiviteter och analysera de processer som generar kunskap för att utveckla konkurrensfördelar? Hur kan man tydliggöra processerna där kunskap skapas, sprids, överförs för att utveckla konkurrensfördelar och nå framgång, ur ett intra- och interorganisatoriskt perspektiv? Hur kan ett företags materiella och immateriella resurser samverka för att utveckla konkurrensfördelar?

  Studien bedrevs via kvalitativ metod med abduktivt angreppssätt. Vi gjorde en fallstudie via två delstudier. Datainsamlingen skedde via databaser, Internet, facktidskrifter och intervjuer. Teorikapitlet innehåller en översiktlig genomgång av resursbaserad teori, teori om kunskap och management samt om strategiska allianser.

  I delstudie 1 beskrivs det kontext 3G utspelar sig i. Mobiltelefonins utveckling, 3G:s kapacitet, aktörer & juridiska, statliga- och intresseorganisationer inom branschen beskrivs. Delstudie 2 fokuserar på fallföretaget Sony Ericsson, (SE). En företagspresentation ges samt beskrivs SE:s interna organisering för kunskapsutveckling, SE:s rutiner för kunskapsspridning och dess tekniska stödsystem.

  I analysen identifierades SE:s materiella- och immateriella resurser samt hur dessa samverkar. SE:s tysta- och explicita kunskap identifierades. För att tydliggöra processerna där kunskap skapas, sprids och överförs användes SECI-modellen.

  Slutsatserna visar att det i resursbaserad teori framträder viss tröghet att studera hur kunskap växer fram. Vi fann inte någon enhetlig definition av kunskap i litteraturgenomgången. Begreppet beskrivs och definieras på olika sätt samt kan det anta olika skepnader.

  SE:s resurser för att skapa konkurrensfördelar kännetecknas av företagets tekniska stödsystem, organisering, tekniskt kunnande, förändringsförmåga samt känsla för timing. För att beskriva hur man kan identifiera aktiviteter och analysera processer sökte vi efter nyckelord via den teoretiska referensramen och fann följande; intuition, förhållningssätt, samverkan, prova & utvärdera, förnya, ackumulera och skapa försprång. Detta beskriver således kunskapens karaktär för att nå framgång. Med hjälp av SECI-modellen analyserades hur SE:s tysta kunskap överförs till explicit kunskap. Därmed är processerna där kunskap skapas, sprids och överförs beskrivna, (se figur 13 & 14, kapitel 6, sid. 96 respektive 100). Processerna kännetecknas av kunskapsorientering, att aktivt verka för att reducera och undanröja kunskapsbarriärer, effektiv användning av företagets explicita- och förpackade kunskap samt förmåga att skapa försprång (se tabeller 1- 4, sid. 110, 111, 113, 115). Tabellerna beskriver hur SE hanterar sina resurser, vad som kännetecknar dem samt dess förväntade effekter.

  Tilldelningsdatum2005-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '