Hur konstruerar en revisor idén om karriärsavancemang i relation till etnicitet utifrån sin egen karriärsutveckling?
: en kvalitativ studie med grund i revisionsbranschen och etniska minoriteters erfarenheter

 • Taulant Prekalla
 • Legjendar Ukshini

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Att minoriteter löper större risk att drabbas av karriärsbarriärer är ett problem som har diskuterats och studerats länge. Ett begrepp som kontinuerligt används för att beskriva minoriteternas karriärsproblem är den så kallade glastakeffekten. Begreppet beskriver hur minoriteter hindras att i synnerhet nå toppositioner i en organisation på grund av deras kön, sexualitet eller etnicitet. Då det endast är cirka 2,5 % av Sveriges auktoriserade revisorer som tillhör den etniska minoriteten väcktes intresset om att undersöka den etniska minoritetens karriärsavancemang ur ett annat perspektiv; hur resonerar revisorer kring deras karrärsavancemang i relation till deras etnicitet. Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse kring hur revisorerna konstruerar karriärsavancemang i relation till etnicitet. Vi har i denna studie använt oss av teorier som behandlar mångfald, socialisation, organisationskultur, identitetsteori, intersektionalitet, socialt nätverk, och mentorskap för att kunna uppnå syftet med studien. Empirin har samlats in via en kvalitativ metod där semistrukturerade telefonintervjuer och frågeformulär via e-post genomförts med 13 erfarna auktoriserade revisorer med utländsk bakgrund. Revisorerna ansågs ha värdefulla erfarenheter och upplevelser kring hur karriärsavancemanget har sett ut för dem. Studien har bidragit till en djupare förståelse kring hur revisorer med utländsk bakgrund i Sverige konstruerar karriärsavancemang i relation till etnicitet. Då tidigare forskning fokuserat på minoritetsstrukturer i organisationer och inte hur en revisor konstruerar karriärsutveckling i relation till dennes etnicitet kan denna studie anses ha bidragit till att fylla en forskningslucka. Slutsatsen av denna studie är att de auktoriserade revisorerna har skilda meningar kring hur de konstruerar karriärsavancemang. Förslag till vidare forskning är att undersöka fenomenet kring redovisningsassistenters perspektiv som är av utländsk bakgrund. 

  Tilldelningsdatum2015-aug.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare), Jennifer Emsfors (Handledare) & Johan Alvehus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • mångfald
  • karriärsavancemang
  • mentorskap
  • nätverk
  • socialisation
  • karriärsbarriärer
  • etnicitet

  Citera det här

  '