Hur lärare motiverar elever i matematik i mellanstadiet
: En studie över hur lärare arbetar för att främja elevernas motivation i matematik på mellanstadiet

  • Elina Fagerberg
  • Lina Hultling

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studiens syfte är att ta reda på hur lärare arbetar för att öka elevernas motivation i matematik men även hur lärare arbetar för att eleverna inte ska tappa motivationen till matematik. De teoretiska ramverken som ligger till grund för studien är det sociokulturella perspektivet och socialkonstruktivismen. Studien är gjord genom observationer av lärare som följts upp med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att lärare hade olika strategier för att motivera eleverna i matematik men att det var mest fokus på att öka elevernas yttre motivation genom att ge elever belöningar när de räknat till en viss sida. Observationerna och intervjuerna visade även att flertalet lärare utgick från matematikboken men att det kändes motiverande för vissa elever. Flera lärare lät eleverna arbeta i par eller grupp för att öka motivationen och eleverna fick extra stöd för att inte tappa motivationen till matematik. Studien visade också att lärarens ämneskunskap påverkade hur motiverade eleverna var till matematik.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Green (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Elever
  • inre motivation och yttre motivation
  • lärande
  • motivation i matematik

Citera det här

'