Hur lärare stöttar andraspråkselever i NO-undervisningen, med fokus på begreppsförståelse

 • Kristin Horne
 • Julia Stridh

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Denna studie har två syften där det ena är att redogöra för hur lärare i årskurs 1–3 stöttar andraspråkselever under NO-lektioner som sker på svenska. Det andra syftet med studien är att ta del av hur lärare resonerar kring vilka arbetssätt som gynnar andraspråkselevers inlärning när det gäller naturvetenskapliga begrepp. NO-ämnena innehåller många ämnesspecifika begrepp som kan vara svåra för elever att förstå, särskilt elever med svenska som andraspråk. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i den sociokulturella teorin och begrepp inom den. Vi fokuserar särskilt på begreppet stöttning och dess innebörd. Studiens har tre metoder vilka är observation av lektion med efterföljande enkät, enkät som lärare besvarat digitalt utan att vi observerat deras undervisning, samt metastudie där vi analyserar och sammanställer resultaten från tidigare examensarbeten inom samma ämne och som har observation som metod. Sammantaget av resultatet från empiriinsamlingen visar att stöttning av andraspråkselever i NO-undervisning främst består av bildstöd, kroppsspråk, samarbete mellan elever, användning av elevernas förstaspråk, att eleverna får samtala om begrepp, differentiering av undervisning samt växlande mellan det vardags- och skolrelaterade språket.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareYair Sapir (Handledare) & Camilla Forsberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • stöttning
 • andraspråkselev
 • NO-undervisning
 • naturvetenskapliga begrepp
 • förstaspråk
 • begreppsförståelse
 • sociokulturell teori

Citera det här

'