Hur mutationer presenteras i läromedel och hur det influerar elevers förståelse av evolutionär variation

  • Niclas Ejdemyr

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Evolution är en viktig del inom biologiämnet i skolan och något som elever behöver ha kunskap om. I den svenska skolan ska biologiundervisningen vila på evolutionsteorin och dess drivande mekanismer. Forskning visar på att en del elever inte har en fullständig förståelse för hur evolution fungerar, däribland mutationer betydelse för evolutionen. En stor del av elevers lärande grundas i de läromedel som används i skolan. Med bakgrund i detta har denna undersökning tittat på hur begreppet mutationer presenteras och används i fyra olika läromedel för gymnasiet för att bidra till en förståelse för vilken roll mutationer spelar inom evolutionen. Undersökningen är gjord med en läromedelsanalys för att undersöka hur mutationer presenteras och vilka föreställningar och följemeningar beskrivningarna kan bidra till. Resultatet visar att mutationer presenteras i samtliga läromedel men i olika stor utsträckning och olika ingående. Mutationer presenteras i samband med evolution och genetiken vilket kan hjälpa elever skapa en förståelse för den komplexitet som finns inom biologiämnet. Där finns delar i varje läromedel som både kan bidra till en ökad förståelse hos elever och delar som kan orsaka förvirring och att elevers naiva föreställningar kvarstår. Då elevers kunskaper påverkas av det som framkommer i läromedel och innehållet har visat sig variera stort behöver lärare vara medvetna om innehållet i det läromedel som eleverna använder. Genom att ha kännedom om innehållet kan läraren komplettera med information som saknas eller förklara de delar som kan upplevas förvirrande för elever.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Einarsson (Handledare), Lotta Leden (Bedömande lärare) & Kristina Juter (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Lärande (50303)

Nyckelord

  • evolution
  • variation
  • läromedelsanalys
  • följemeningar
  • biologi
  • mutationer

Citera det här

'