Hur några elever beskriver förutsättningar för delaktighet under skoldagen

  • Marie Larsson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Delaktighet är ett forskningsområde som är centralt och aktuellt, inte minst sedan Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 (Unicef, 2018). Syftet med detta examensarbete var att beskriva hur fem elever med funktionsnedsättning uppfattar delaktighet.  Studien har genomförts med en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer av fem elever samt en observation för att synliggöra en elevs delaktighet i en aktivitet. I den tematiska innehållsanalysen har resultatet sedan analyserats utifrån de sex aspekterna; tillhörighet, tillgänglighet, erkännande, engagemang, samhandling och autonomi med stöd i delaktighetsmodellen (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018) och den teoretiska innehållsanalysen KASAM (Antonovsky, 2005).  Resultatet visar att delaktigheten hos elever med funktionsnedsättning varierar i skolan. Eleverna ser inte funktionsnedsättningen som ett hinder för delaktighet, om rätt förutsättningar ges. De beskriver betydelsen av att omgivningen lyssnar på deras behov och anpassar villkoren så att alla ges möjlighet utifrån sina förmågor. Det framkommer att relationer, kamratskap, att få rätt stöd och förutsättningar är det som möjliggör delaktighet. Om detta inte tillgodoses så upplever eleverna att motivation, fokus och energi sänks. Konklusionen visar sig i denna studien vara att elevernas röst och upplevelser är viktiga för att skapa möjligheter till delaktighet.  

Tilldelningsdatum2020-juli-06
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Rubin (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • delaktighet
  • specialpedagog
  • tillgänglighet
  • funktionsnedsättning
  • en skola för alla.

Citera det här

'