Hur några pedagoger talar kring barns integritet i förskolan
: med fokus på barns rätt till sin egen kropp

 • Annie Linderoth
 • Carolin Svensson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Vårt syfte med studien är att ta reda på hur några pedagogerna talar kring barns integritet i olika åldrar, med fokus på barns rätt till sin egen kropp i förskolans vardagliga aktiviteter. Syftet är också att lyfta fram olika dilemman som kan uppkomma kring barns integritet och ta reda på hur pedagogerna talar om hur deras förhållningssätt påverkar barns integritet. För att få svar på våra forskningsfrågor kopplat till syftet har vi använt oss av en kvalitativ forskning där valet av undersökningsmetod blev i form av gruppintervjuer tillsammans med pedagoger som arbetar i förskolan. Resultatet som vi fick fram utifrån intervjuerna analyserades sedan och kopplades och diskuterades med hjälp av litteratur samt kopplades ihop med relationskompetens som tillhör det relationella perspektivet. Respondenterna lyfte fram och diskuterade kring integritet och vad det innebär för dem, samt hur de hanterar och förhåller sig till situationer som uppstår. Något vi kom fram till under studiens gång var att integritet är ett känsligt men samtidigt viktigt ämne att lyfta och att eftersom det kan uppfattas som ett så pass känsligt ämne så finns det knappt någon vetenskaplig grund eller information kring just integritet.

Tilldelningsdatum2018-dec.-21
OriginalspråkSvenska
HandledareAgneta Jonsson (Handledare) & Barbro Bruce (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)
 • Lärande (50303)
 • Etik (60302)

Nyckelord

 • integritet
 • relationellt perspektiv
 • tillit
 • mellanmänsklig
 • barnperspektiv
 • barns perspektiv
 • dokumentation
 • förhållningssätt

Citera det här

'