Hur organisatoriska, individuella och klient faktorer påverkar revisorns granskning och bedömning av klientens risker och osäkerheter?

 • Emir Bekirovski
 • Zinedine Belkadi

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Revisorer upprätthåller en viktig funktion som oberoende partisk bedömare av företags information som regleras genom lagar och förordningar. Revisorns huvudsakliga uppgift kan beskrivas att fungera som en kvalitetssäkrande länk mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade. Med hjälp av revision kan information som redovisningsskyldiga lämnar ut erhålla en ökad trovärdighet för de redovisningsberättigade närmare bestämt intressenterna kopplade till informationen. Revisorers tillvägagångssätt för att genomföra denna kvalitetssäkring kan variera och har debatterats. Ett inslag är att revisorer varit en del av problematiken till följ av kriser och krascher på grund av att dom torde ha upptäckt felaktigheter och rapporterat detta som i sin tur kunde ha varit förebyggande för incidenterna. En revision kan således se annorlunda ut beroende på vem som utför arbetet. Vi har därför valt att i denna uppsats studera hur revisorer granskar och bedömer sina klienters risker och osäkerheter.

  Fokus i arbetet ligger på hur revisorer granskar och bedömer sina klienters osäkerheter som befattas av revisionsprocessen, riskbedömningar och deras struktur. Vår studie syftar till att beskriva och analysera hur revisionen kan varierar beroende på organisatoriska och individuella faktorer samt klienterna. Utifrån sex revisorers uppfattning och utförande av sin revision. Studien baseras på en empirisk undersökning i form av sex kvalitativa intervjuer.

  Det empiriska materialet tyder på att revisorer granskar och bedömer klienters risker och osäkerheter på ett likartat sätt. Däremot kan det förekomma mindre detaljskillnader från individ till individ. Slutligen kunde vi tydligt se att klienten har en stor påverkan på tillvägagångsättet som revisorerna granskar och bedömer sina klienters risker och osäkerheter.  

  Tilldelningsdatum2013-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '