Hur påverkar konkurrensutsättning kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning?
: en studie av hur tillämpning av valfrihetssystem påverkar effektivitet inom kommunal hemtjänst

 • Gunilla Edvinsson
 • Fanny Östlund

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Med en ökad äldre befolkning förväntas åldersstrukturen i det svenska samhället förändras. Som en följd därav ökar behovet av service, vård och omsorg varpå kommuner ställs inför utmaningen att tillhandahålla de äldres behov utifrån ett bättre resursutnyttjande. Till det kommer att den nya lagen om valfrihetssystem (LOV) möjliggör och förtydligar konkurrensutsättning av hemtjänst. Kan konkurrens enligt LOV leda till ett ökat resursutnyttjande och ökad effektivitet i den kommunala hemtjänstverksamheten? Syftet med denna uppsats är således att förklara hur konkurrensutsättning av hemtjänstverksamhet enligt valfrihetssystem påverkar kommuners effektivitet. Vi vill även förklara hur ekonomi- och verksamhetsstyrning i kommunen påverkar effektivitet vid ett införande av valfrihetssystem.I fråga om metod har vi utgått från en positivistisk forskningsfilosofi, en deduktiv forskningsansats, ett förklarande syfte och ett kvantitativt metodval. Då valfrihetssystem är ett relativt outforskat område har vår utformning av hypoteser utgått från tidigare forskning om konkurrensförhållanden inom primärvård. Grundstommen för vår uppsats är två teoretiska modeller som vi väljer att utgå ifrån för att påvisa olika samband. Den konstruktion av hypoteser vi valt att göra har vi därmed baserat på den befintliga forskning som finns om effekterna av att konkurrensutsätta verksamhet inom offentlig sektor.Vår empiriska undersökning bygger på en enkätstudie där vi gjort en totalundersökning på de 82 kommuner som har valfrihetssystem i drift. Slutsats därav blir således att konkurrensutsättning av hemtjänstverksamhet enligt LOV leder till ökad effektivitet. På samma sätt drar vi slutsatsen att en prestationsbaserad ersättning leder till att effektiviteten ökar. Likaså drar vi slutsatsen att en förtydligad och framgångsrik styrning leder till ökad effektivitet vid ett införande av valfrihetssystem.

  Tilldelningsdatum2011-okt.-13
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Bengt Igelström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • effektivitet
  • ekonomistyrning
  • hemtjänst
  • kommun
  • konkurrens
  • lov
  • prissättning
  • valfrihetssystem
  • verksamhetsstyrning

  Citera det här

  '